shape

Księgowość dla firm Wrocław

Świadczymy wsparcie na każdym etapie Państwa działalności w obszarze usług księgowych.

Prowadzenie księgowości dla firm i osób fizycznych

Pełna księgowość to prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwanych również pełnymi księgami). Obowiązek ich prowadzenia dotyczy: spółek prawa handlowego, niektórych spółek cywilnych i jawnych. Co więcej podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą takie księgi prowadzić dobrowolnie.

Naszymi priorytetami są terminowość, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów prawa. Te ostatnie często się zmieniają, dlatego uważnie śledzimy wszelkie zmiany w prawie podatkowym. Ich nieznajomość może narazić firmę na poważne problemy, w tym kary finansowe.


Usługi księgowe dla firm – zakres usług

Korzystając z naszej oferty zapewniają sobie Państwo reprezentację naszych specjalistów w kontrolach podatkowych oraz postępowaniach skarbowych i administracyjnych.

W ramach usług księgowych oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i szeroko pojętych spraw związanych z rachunkowością,
 • analizę ryzyka podatkowego, w tym analizę podatkową umów, transakcji i projektów inwestycyjnych,
 • due diligence podatkowe,
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowej oraz reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i innymi jednostkami administracyjnymi,
 • praktyczne stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych podatku dochodowego,
 • przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych firmy z powiadomieniem Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych oraz o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US,
 • sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych,
 • przygotowanie oraz wysyłkę plików JPK VAT,
 • współpracę z biegłymi rewidentami,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia podatków.

Oferujemy również rozszerzenie usługi księgowość dla firm o poniższe warianty

Doradztwo podatkowe

Tempo wprowadzania zmian podatkowych, wprowadzania nowych oraz aktualizacji starych przepisów często może być przytłaczające. W takiej sytuacji kluczowa jest obecność doświadczonego i wykwalifikowanego doradcy podatkowego, który na bieżąco monitoruje wszelkie wprowadzane zmiany. Należy zauważyć, że śledzenie oraz analizowanie zmian jest czynnością bardzo czasochłonną, co może przyblokować wykonywanie innych czynności nawet wtedy, gdy firma ma wewnętrzny dział księgowy. Kolejnym ryzykiem, które możemy wyeliminować, jest ryzyko popełnienie błędu w interpretacji przepisów podatkowych. Niestety często może to być bardzo kosztowny błąd, który w efekcie może wpłynąć na równowagę finansową firmy.

W ramach doradztwa podatkowego oferujmy Państwu wparcie w analizie wprowadzanych zmian, dzięki czemu możliwe jest zoptymalizowanie działań w najkorzystniejszy sposób wpływający na bezpieczny i stabilny rozwój biznesu.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego kompleksowo analizujemy stan obecny, przede wszystkim weryfikując stan należności publicznoprawnych. Na tej postawie jesteśmy w stanie wspólnie dobrać odpowiednie możliwości działań wraz z planem ich wdrożenia.


Badanie sprawozdania finansowego

Obowiązek wykonania badania sprawozdania finansowego dotyczy miedzy innymi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniły przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 EUR
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 EUR

Obowiązkowo do badania sprawozdania finansowego muszą przystąpić również podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.


Przejęcie prowadzenia księgowości

Przejęcie obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości po poprzednim biurze rachunkowym może wydawać się problematyczne, jednakże nie musi wcale takie być. Na życzenie klienta kontaktujemy się z poprzednim biurem rachunkowym i pozyskujemy niezbędną dokumentację księgową. Warto zaznaczyć, że jest to możliwe dopiero po uprzednim uregulowaniu wszelkich należności wobec poprzedniego biura księgowego. Po otrzymaniu dokumentów wykonujemy analizę ksiąg rachunkowych firmy, która następnie zostaje przedstawiona Klientowi. Kolejnym krokiem jest przedstawienie Klientowi propozycji ewentualnych korekt lub wdrożeń nowych działań umożliwiających bezpieczny rozwój biznesu.

Świadczymy usługi księgowe na każdym etapie prowadzenia działalności oraz w każdym momencie roku obrotowego. Ponadto informujemy o dokonanych zmianach odpowiednie organy podatkowe.


Pomoc przy rejestracji nowych spółek oraz zgłoszenie do urzędów

Poza wsparciem naszych Klientów w samym procesie rejestracji spółek, oferujemy również pomoc przy rejestracji w organach podatkowych i administracyjnych, a w szczególności dokonujemy zgłoszenia spółki do ZUS, VAT, VAT-UE, a także dokonujemy zgłoszeń pracowników spółki.


Składanie zeznań podatkowych

Prowadząc działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub oddziału spółki zagranicznej w Polsce są Państwo zobowiązani do składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. Dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Natomiast strata to odwrotne zjawisko, czyli gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przychodu były wyższe niż przychód.

Wyliczoną kwotę podatku należy zapłacić do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnięto dochód. Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to termin na złożenie deklaracji upływa 31 marca.

W trakcie roku konieczne jest wpłacenie zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku rozliczeń miesięcznych zaliczkę należy wpłacić do 20-go dnia następnego miesiąca, natomiast w przypadku rozliczeń kwartalnych zaliczkę należy wpłacić do 20-go dnia miesiąca następującego po kwartale.

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu obliczenie wysokości zaliczki, obliczenie zobowiązania podatkowego lub wysokości nadpłaty wynikającej z rozliczenia podatków, przygotowanie rocznej deklaracji CIT wraz z jej złożeniem do odpowiedniego urzędu skarbowego.


Odroczenie, rozłożenie na raty i umorzenie podatków

Istnieje wiele możliwości uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Z pomocy można skorzystać w każdym momencie prowadzenia działalności. Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie spłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę na dzień złożenia zeznania,
 • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej (nie dotyczy zaległości płatników lub inkasentów).

W ramach świadczonych usług przygotowujemy stosowny wniosek oraz kompletujemy wymagane załączniki, a następnie składamy je w Państwa imieniu do odpowiedniego organu.

Zapraszamy do kontaktu

Buczyński Tax & Legal Sp. z o. o.

NIP: 8971883288
KRS: 0000859938
REGON: 387028895

© Copyright BUCZYŃSKI TAX & LEGAL 2022